રવિવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2011

FOUR STROKE ગઝલ

ગમખ્વાર બનાવો છે ખૂંખાર બનાવો છે
ચિક્કાર બનાવો છે ધિક્કાર બનાવો છે

હિંસાળ બનાવો છે ભીંસાળ બનાવો છે
વિકરાળ બનાવો છે ઝૂંઝાર બનાવો છે

પૂર્વેય બનાવો છે પશ્ચેય બનાવો છે
મધ્યેય બનાવો છે દુશ્વાર બનાવો છે

કુત્તાક બનાવો છે ભૂંડાક બનાવો છે
સત્તાક બનાવો છે સરકાર બનાવો છે

શું કાવ્ય લખું છું હું શું કાવ્ય સુણે છે તું
દંતાળ બનાવો છે નખદાર બનાવો છે

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.