સોમવાર, 31 ઑક્ટોબર, 2011

ઋચા

આપણે અજવાસના પુત્રો છીએ ,
આપણે ઉલ્લાસના પુત્રો છીએ.
કાળ સાથે આપણી ટક્કર સતત ,
આપણે વિશ્વાસના પુત્રો છીએ.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.