રવિવાર, 4 ડિસેમ્બર, 2011

સાત અશ્વો

કદી સાત અશ્વો
ફરી સાત અશ્વો

અને સાત અશ્વો
વળી સાત અશ્વો

હશે સાત અશ્વો
પછી સાત અશ્વો

ભલે સાત અશ્વો
હજી સાત અશ્વો

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.