સોમવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2011

વરસાદ

કદી ધારા , કદી ઝરમર બની વરસાદ આવે છે ,
નભેતર નભ મહીંથી સંચરી વરસાદ આવે છે .

શતાબ્દીઓ લગી કણ-કણ ધરા તડપે-તપે-તરસે , -
યુગોના આભ-ગોરંભા પછી વરસાદ આવે છે .

મૃદંગી મેઘ-તાલે નાચતી વિદ્યુત્પરી બે પલ , -
સમેટી સ્વેદ એનો બે ઘડી વરસાદ આવે છે .

ગુફામાનવ-સમૂહો ! બ્હાર આવો , મુક્ત-મન પલળો ,
સિમેંટી આંગણાં ભરતો હજી વરસાદ આવે છે .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.