ગુરુવાર, 3 નવેમ્બર, 2011

ગલાલોચ્છવ

ઊગમણી શેરીમાં ઊભી ગલાલ વહુ ,
આથમણી શેરીમાં હાંફે ઓચ્છવજી .

તડકામાં તરડાતી તૂટે ગલાલ વહુ ,
અધરાતે એક હાક મારે ઓચ્છવજી .

બુચકારે ચમકીને જાગે ગલાલ વહુ ,
સપનામાં સાંઢિયા ચરાવે ઓચ્છવજી .

કોરીકટ પાટી લઈ બેઠી ગલાલ વહુ ,
ભીંત્યું પર અક્ષરિયા માંડે ઓચ્છવજી .

ખોલે ધૂપેલ તેલ-શીશી ગલાલ વહુ ,
જટિયાંમાં જબાકુસુમ નાખે ઓચ્છવજી .

હવા વિના પરસેવે ન્હાતી ગલાલ વહુ ,
આલ્લે લે ! પતંગું ચગાવે ઓચ્છવજી !

ઓળઘોળ ઓચ્છવમાં મ્હાલે ગલાલ વહુ ,
રોમ-રોમ છવાયા ગલાલે ઓચ્છવજી .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.