ગુરુવાર, 10 નવેમ્બર, 2011

OPPOSITE PERSON

If I get suddenly
the spectacle from an antique-shop
which makes a bearer
able to read
the thoughts of an opposite person–
like the hero of a short story by Abid Surti,
direct I will go
to stand before a man-size mirror.


(published in Triveni , April 1982)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.