શનિવાર, 5 નવેમ્બર, 2011

ઘટ

પરાપૂર્વથી એક ઘેટું ઘટે છે ,
ગણી જો , હજી એક ઘેટું ઘટે છે .

વિચારી-વિચારી થયા વૃદ્ધ લોકો ,
વિચાર્યું કદી : એક ઘેટું ઘટે છે ?


સદી-દર-સદી થાય સંખ્યા-ગણતરી ,
સદી-દર-સદી એક ઘેટું ઘટે છે .

ઝળેળાટ સૂરજ , સુગંધી પવન છે ,
વહે છે નદી , એક ઘેટું ઘટે છે .

ન વારણ-નિવારણ , ન કારણ-પ્રયોજન ,
ખુલાસો નથી , એક ઘેટું ઘટે છે .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.