રવિવાર, 27 નવેમ્બર, 2011

વિકલ્પ-સત્ર

વનનો વિકલ્પ હોય , હવાનો વિકલ્પ શો ?
આ શબ્દ-નામ જીર્ણ પ્રથાનો વિકલ્પ શો ?

અથડાય છે તરંગ સતત એકમેકથી , -
મનની વિચાર-ગીચ ગુફાનો વિકલ્પ શો ?

ઊંચે જતા અવાજ-ગુબારાય ક્યાં જશે ?
એટીઝ એઝ ઈઝ દિશાનો વિકલ્પ શો ?

એહેબ હોય ક્યાંક અને ક્યાંક ઓલ્ડ મેન , -
દરિયો-જહાજ-મત્સય - બધાનો વિકલ્પ શો ?

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.